תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "Berry Land" (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י Berry Land (מספר עוסק: 322125873) (להלן: “ברי לנד”).

האתר מנוהל ע"י "בר לנד" מרחוב עוגב 12, ראש העין 4860012, במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. מחסני החברה נמצאים בכתובת רח' המלאכה 18, ראש העין.

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

1.3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). מובהר בזאת, כי ללקוח ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי ברי לנד ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באתר לקרוא את התקנון.

1.4. “ברי לנד”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “האתר”, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

1.5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

1.6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

1.7. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר, ניתן לפנות למייל info@berryland.co.il או ליצור קשר באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

1.8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.9. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

1.10. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

1.11. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

1.12. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

2.1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

2.2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

2.3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

2.4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תהא לו אפשרות לאפס את סיסמתו וליצור סיסמא חדשה, באמצעות מנגון "איפוס סיסמא" באתר.

2.5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.

2.6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

2.7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

2.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.8.1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

2.8.2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

2.8.3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

2.8.4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

2.8.5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. הרשאים לקנות באתר

3.1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כדין כרטיס אשראי בתוקף, המכובד בישראל, ובכפוף לכך שנמסרו כל פרטי ההזמנה בהתאם לאמור בתקנון זה, ובהתאם לאזורים בהם ניתן השירות.

3.2. ברי לנד שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ללקוח ו/או משתמש מסוים, מכל סיבה שהיא, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

3.3. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה הנכם מאשרים כי אתם בוגרים ורשאים לרוכשו על פי חוק. כמו כן, על פי החוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים החל מהשעה 23:00 ועד השעה 6:00 ביום המחרת.

3.4. החברה אינה יצרן ואינה מסמנת מוצרים באשר לתכולתם. משתמשים הסובלים מאלרגיות נדרשים לקרוא היטב את סימון היצרן או הספק על גבי המוצר.

4. רכישת מוצרים באתר

4.1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות, יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הנדרשים לשם ההזמנה, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה למשלוח, כולל יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

4.2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

4.3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

4.4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

4.5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

4.6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה.

4.7. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

4.8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

5. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

5.1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעים אשר ייקבעו על ידי הנהלת האתר, ויכולים לכלול תשלום במזומן, בכרטיס אשראי, באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה.

5.2. כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

5.3. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

5.4. על אף האמור לעיל “הנהלת האתר” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

5.5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

5.6. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

5.7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

5.8. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך. עסקה אשר אינה אושרה, אינה תחשב כעסקה שהושלמה, אלא אם הוסדר אמצעי ודרך תשלום בין הלקוח להנהלת האתר. הנהלת האתר תהא רשאית אך לא חייבת ליצור קשר עם המזמין לשם השלמת פרטים עבור העסקה או ביטולה.

5.9. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

5.10. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל אספק הפריט החסר, ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח עבור הפריט החסר.

5.11. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

5.12. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

6. אספקה והובלת המוצרים

6.1. אופן אריזת המוצרים המוזמנים תעשה לשיקול דעתה הבלעדי של ברי לנד, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

6.2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון או הצטרפות לאתר, או לנקודת החלוקה ממנה יאספו המוצרים ע"י הלקוח.

6.3. האתר מתחייב לספק את הסחורה ללקוחות, בהתאם לאזורי השרות המפורטים באתר בלבד, ויעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש.

6.4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

6.5. אספקת מוצרים שנרכשו ב”ברי לנד” מתאפשר רק בתנאי שהמען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

6.6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

6.7. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

6.8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

6.9. ברי לנד תשתדל לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים במלאי. לפיכך, 'ברי לנד' אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין שהם במלאי ובין אם לאו, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.

6.10. ברי לנד תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.

6.11. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

6.12. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, הוא מאשר ל"ברי לנד" להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח, לרבות נקודות איסוף.

6.13. ככל שההזמנה הושארה בסמוך למענו או במקום אחר שתואם, הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קלקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר ובעליו.

6.14. בעת אספקת המשלוח, יתבקש הלקוח לענות לשיחה מצד “ברי לנד” או מי מטעמה כגון השליח, על מנת לוודא את נכונות פרטי הכתובת.

6.15. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

6.16. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

6.17. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

6.17.1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

6.17.2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

6.17.3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

6.18. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

6.19. אי עמידת “ברי לנד” במועד וזמן האספקה המבוקש, לא יפטור בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל”ברי לנד” עבור האספקה.

7. ביטול רכישה מצד המזמין

7.1. במידה והלקוח מעוניין לבצע ביטול או שינוי של הזמנתו, ניתן לעשות זאת אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות, ולכל המאוחר עד שעה 18:00, ביום הקודם ליום החלוקה.

7.2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל info@berryland.co.il. בעת בקשת הביטול או השינוי, יש לציין את הפרטים הבאים שסופקו בעת ההזמנה: שם פרטי ושם משפחה של המזמין, מס' הטלפון שצויין בעת ביצוע ההזמנה, כתובת למשלוח, פירוט בנוגע לבקשת השינוי או הביטול.

7.3. יובהר, כי ביטול עסקה ע”י המזמין לאחר אספקת המוצרים, לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. לדוגמא, מוצרי מזון, מוצרים הניתנים להעתקה ושכפול וכיוצא בזה.

7.4. לאחר אספקת המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ועל הלקוח יחויב בתשלום בגובה מלוא סך ההזמנה המקורית.

7.5. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

7.6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

8. ביטול רכישה מצד החברה

8.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

8.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

8.4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8.5. במצב בו יתברר ל"ברי לנד" כי לא ניתן לספק את ההזמנה ללקוח ולא ימצא פתרון מוסכם על הלקוח ועל ברי לנד, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצרים. במקרה של ביטול העסקה, יבוטלו חיובי האשראי של הלקוח ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב. יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי מסוג כלשהו עקב ביטול העסקה.

9. זכויות יוצרים

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר, המדגמים, הסודות המסחריים וכיוצא באלה, הנם רכושם של ברי לנד בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

9.2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

9.3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.berryland.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של ברי לנד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

9.5. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

10. פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

10.1. האתר ו/או ניוזלטר (דיוור ישיר) עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת יחד: "צדדים שלישיים") או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, המפעילה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם.

10.2. האתר ו/או הניוזלטר (דיוור ישיר) עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים.

11. אחריות

11.1. ברי לנד (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

11.2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

11.3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

12. סודיות ופרטיות

12.1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

12.2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

12.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המפעילה.

12.4. המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי החברה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. המפעילה עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה.

12.5. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

12.6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

12.7. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

12.8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

12.9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

12.10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

13. דין ושיפוט

13.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

13.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

13.3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.